Дом ученика средњих школа Ниш
Ниш, Косовке Девојке 6
(ПИБ): 100620992
Мат. бр.: 07174845
840-574667-11
840-574661-29
Тел.: 018/ 4-212-051
Тел./факс: 018/ 4-575-833

У Дому је запослено 52 извршиоца на неодређено време. Кадровска структура запослених је следећа: Са високом школском спремом 22, са вишом 4, са петим степеном 1, са средњом 5, са трећим степеном 8, са другим степеном 6 и са првим степеном 6 запослених,По врсти послова који су систематизовани Правилником o организацији и систематизацији послова и задатака у Дому.


1 ВД директора Михајло Марковић


2 Управник у објекту "Димитрије Туцовић" Бојан Милошевић


3 Управник у објекту "Стеван Синђелић" Бојана Димитријевић


4 Секретар Сања Јовановић


5 Шеф финансијске службе Драгана Никодијевић


6 Стручни сарадник за екон.-тех. послове Милица Томић


7 Шеф васпитне службе Драгана Голубовић


8 Председник актива васпитача, васпитач Марија Цветковић


9 Стручни сарадник педагог Данијела Јовановић


10 Шеф службе исхране Весна Ђорђевић Младеновић


11 Технолог Радмила Кованџић


12 Служба за развој,инвестиције и тех.одржавање Горан Стошић


13 Технички секретар Весна Љубенковић

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБИ
Дом ученика средњих школа у Нишу обавља делатност преко следећих служби:

  • Васпитне службе,
  • Службе исхране,
  • Финансијске службе,
  • Службе за хигијенско-техничко одржавање,

као и преко непосредних извршилаца:
- Секретар;
- Управник у објекту "С.Синђелић";
- Управник у објекту "Д.Туцовић";
- Референт за ученички стандард;
- Технички секретар.

 

Категорија: Vazne Informacije

Статистика

Посетиоци
3
Чланци
34
Број прегледа чланака
123794